Tổ khối lớn

GIÁO VIÊN

Trần Thị Hân

Sinh năm: 1970

Trình độ CM : Đại học SPMN

 

GIÁO VIÊN

Lê Thị Bích Ngọc

Sinh năm: 1984

Trình độ CM: Đại học SPMN

 

GIÁO VIÊN

Lò Thị Duyên

Sinh năm: 1968

Trình độ CM: Cao đẳng SPMN

 

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Hiền

Sinh năm: 1986

Trình độ CM: Đại học SPMN