Sinh hoạt chuyên môn cụm số 1

Sinh hoạt chuyên môn cụm số 1

UBND HUYỆN MỘC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤM CHUYÊN MÔN 1 Số:110/KH-CCM1   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mộc Châu, ngày 9 tháng 12 năm 2016 KẾ HOẠCH Tổ chức sinh hoạt chuyên môn…