Tổ nhà trẻ

Tổ nhà trẻ

            GIÁO VIÊN Nguyễn Thị Thanh Sinh năm: 1966 Trình độ CM : Cao đẳng SPMN                 GIÁO VIÊN Vì Thị Lan Sinh năm: 1965 Trình độ CM: Cao đẳng SPMN               GIÁO VIÊN Phan Thị Thanh Sinh năm: 1960 Trình độ CM: Trung cấp SPMN       GIÁO VIÊN Phạm…