Tổ nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Thanh

Sinh năm: 1966

Trình độ CM : Cao đẳng SPMN

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN

Vì Thị Lan

Sinh năm: 1965

Trình độ CM: Cao đẳng SPMN

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN

Phan Thị Thanh

Sinh năm: 1960

Trình độ CM: Trung cấp SPMN

 

 

  GIÁO VIÊN

Phạm Thị Mềnh

Sinh năm: 1962

Trình độ CM: Trung cấp SPMN