QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tính đến 31/12/2016

UBND HUYỆN MỘC CHÂUTRƯỜNG MN HOA BANSố: 80/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Mộc Châu, ngày 09 tháng 12  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tính đến 31/12/2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HOA BAN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ III nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ tình hình việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; để thống kê số lượng tài sản hiện có tại nhà trường.

Theo đề nghị của Ban giám hiệu Trường mầm non Hoa Ban

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Hội đồng kiểm kê tài sản, tiến hành kiểm kê và báo cáo nhưng nội dung sau đây:

  1.  Thực hiện việc cập nhập số liệu thống kê, kiểm kê tài sản của đơn vị vào phần mềm Quản lý tài sản đã được tập huấn, lập sổ, tính khấu hao tài sản theo quy định của nhà nước.
  2. Thống kê hiện trạng diện tích đất của nhà trường, căn cứ quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền và giá quy định của UBND tỉnh để xác định giá trị quyền sử dụng đất.
  3. Thống kê tài sản là nhà cửa nói chung(tài sản gắn liền trên đất)bao gồm: Nhà lớp học, nhà công vụ giáo viên, nhà bán trú học sinh, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, phòng Thư viện…
  4. Thống kê thực trạng tài sản là vật kiến trúc, thiết bị máy móc, tài cố định khác.(Thống kê theo Biểu mẫu kèm theo). Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng kiểm kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

                                                                                                                          Hoàng Thị Xuân Hương